Aktualności

Zapraszamy na profil Instytutu Politologii na portalu Facebook!

  


Międzynarodowa Konferencja Naukowa


Procesy decyzyjne w administracji

publicznej w Polsce

i innych państwach Unii Europejskiej


w dniach 5-6 października 2016


Miejsce konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Audytorium im. Prof. Wincentego Danka

 

Konferencja odbywa się pod patronatem

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Krakowskiej Izby Adwokackiej

Zrzeszenia Prawników Polskich

oraz czasopisma naukowego Rocznik Administracji Publicznej

Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1. Cel i tematyka konferencji:

Celem konferencji jest analiza procesów decyzyjnych w administracji publicznej oraz wskazanie, jak powinny być one zorganizowane, aby podejmowane rozstrzygnięcia były celowe, racjonalne i efektywne.

Tematyka konferencji obejmuje analizę prawnych, społecznych, politycznych i ekonomicznych uwarunkowań podejmowania decyzji przez organy administracji publicznej. Przedmiotem obrad będą w szczególności procesy decyzyjne związane z przyjmowaniem aktów administracyjnych o charakterze normatywnym oraz aktów indywidualnych, a także inne formy działania administracji publicznej wymagające dokonania wyboru między różnymi wariantami rozstrzygnięcia określonego problemu.

Ze względu na fakt, iż polska administracja publiczna działa w ramach europejskiej przestrzeni administracyjnej, tematyka konferencji obejmie również procesy decyzyjne w administracji rządowej i samorządowej państw należących do UE oraz podejmowanie decyzji na zasadzie współdziałania między administracją unijną i krajową. Omawiane będą również metodyczne uwarunkowania efektywności decyzji administracyjnych, mających bezpośrednie i pośrednie przełożenie na jakość życia obywateli – klientów administracji.

 

Panele:

 1. Pojęcie, przebieg i kontrola procesu decyzyjnego

Realizacja zasad demokracji uczestniczącej i przejrzystości w procesie decyzyjnym, ocena społecznych i gospodarczych skutków decyzji, relacje z interesariuszami administracji publicznej, innowacyjność społeczna jako motor skuteczności decyzyjnej, udział ekspertów w procesie decyzyjnym, współdziałanie organów administracji publicznej, ograniczenia procesów decyzyjnych (ograniczenia finansowe, personalne, rzeczowe, prawne, czasowe, itd.), mechanizm sprzężenia zwrotnego w procesach decyzyjnych, decyzja jako instrument rozwiązywania konfliktów, modele oceny oraz metody, techniki i narzędzia pomiaru jakości w administracji publicznej.

 1. Proces decyzyjny a zasoby informacji

Informacja jako fundamentalny element struktury procesu decyzyjnego, prawne aspekty gromadzenia, wykorzystywania i ochrony informacji w procesie decyzyjnym, informacja w procesach zarządzania w administracji publicznej, decyzje podejmowane przez administrację publiczną na podstawie pełnego zasobu informacji oraz w warunkach ryzyka i niepewności (np. w stanach nadzwyczajnych), systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej.

 1. Metody wspomagające podejmowanie decyzji w administracji publicznej

Analiza systemowa, elektroniczne techniki przetwarzania danych, technologie informatyczne w administracji publicznej, metoda analitycznego procesu sieciowego (analytic hierarchy process), ocena skutków regulacji, przykłady dobrych praktyk.

 1. Efektywność a społeczne i prawne uwarunkowania podejmowania decyzji w administracji publicznej

Prywatyzacja zadań publicznych, usprawnianie administracji świadczącej usługi publiczne, zwiększanie wydajności działań administracji publicznej, w tym w wykorzystaniu środków publicznych, bariery w zwiększaniu potencjału administracji publicznej w Polsce i UE, rola administracji publicznej w procesie tworzenia kapitału obywatelskiego.

II. Informacje organizacyjne

 1. Zgłoszenia udziału wraz z krótkim abstraktem (na załączonej karcie) prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2016 r. drogą e-mailową na adres: procesy.adm@gmail.com.

O zaakceptowaniu referatu Komitet Naukowy powiadomi za pomocą poczty elektronicznej. W razie dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Autorzy propozycji otrzymają do dnia 17 lipca 2016 r. informację o przyjęciu referatu do wygłoszenia. Konspekty referatów w celu umieszczenia ich na stronie internetowej konferencji należy przesyłać do 20 września 2016 r.

 1. Organizatorzy gwarantują druk w czasopiśmie - Rocznik Administracji Publicznej. Warunkiem jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Artykuły należy przesyłać do 30 października 2016 r. na adres: procesy.adm@gmail.com.

 2. Przewidziany czas wystąpienia to 15 minut + 10 minut na dyskusję.

 3. Opłata konferencyjna nieuwzględniająca noclegów wynosi 400 zł. Obejmuje ona przerwy kawowe, dwa obiady, uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji oraz materiały konferencyjne.

 4. Istnieje możliwość zakwaterowania w D.S. Krakowiak (pokoje jednoosobowe z łazienką plus śniadanie – 105 zł za noc). W przypadku jednego noclegu opłata konferencyjna wynosi – 505 zł, dwóch – 610 zł, trzech – 715 zł.

 5. Płatności należy dokonać przelewem do dnia 10 września 2016 na konto:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Bank Pekao SA oddział w Krakowie

przelew krajowy    71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

przelew zagraniczny PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, Kod SWIFT: PKOPPLPW

z dopiskiem: DK-93, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-93 Jan Kowalski)

W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera –Przewodniczący (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Marek Barański (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. UP, dr hab. Stefan Bielański (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. Angela Di Gregorio (Università degli Studi di Milano)

Prof. dr Taras Gurzhii (Kyiv National University of Trade and Economics)

Prof. dr hab. Andrzej Jaeschke (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. WSAiB dr hab. Wojciech Lamentowicz (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni)

Doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc. (Pavol Jozef Šafárik University in Košicie)

Prof. UP, dr hab. Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Andrzej K. Piasecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. dr Martyna Śliwa (Uniwersytet Essex - Colchester, Wielka Brytania)

Prof. UP, dr hab. Piotr Tusiński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. Inga Kawka – Przewodnicząca (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr Karol Bieniek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr Anna Juryk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr Łukasz Kozera (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr Małgorzata Kożuch (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Agata Nodżak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)


 • Zaproszenie - 
 • Conference Invitation
 • Karta Zgłoszeniowa -
 • Conference Enrolment Sheet -Międzynarodowa Konferencja Naukowa

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE
W PROCESACH SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH

Zakopane, 31 maja - 1 czerwca 2016 r
.Miejsce: Zakopane, Hotel Skalny

Organizator
:

Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Politechnika Częstochowska, AOS Liptovsky Mikulas, KUN Winnica, Wuropejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki w Krakowie


CELE KONFERENCJI:
- dyskusja nad problemami współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa ekologicznego,
- dyskusja nad znaczeniem wykorzystania wiedzy i doświadczenia w celu sprostania nowym problemom bezpieczeństwa ekologicznego,
- wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych.

BLOKI PROGRAMOWE:
Panel pierwszy: Prawne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego:
- Prawo ochrony środowiska w Polsce i w UE: stan obecny, pespektywy;
- Orzecznictwo sądów polskich i unijnych w zakresie ochrony środowiska;
- Prawne uwarunkowania rozwoju sektora energetyki alternatywnej w UE;
- Instrumenty prawne polityki bezpieczeństwa ekologicznego, ochrony środowiska w Polsce i w UE;
- Prawo ochrony środowiska a prawa człowieka.

Panel drugi: Bezpieczeństwo ekologiczne: stan obecny, pespektywy:
- Kategoria bezpieczeństwa ekologicznego w systemie bezpieczeństwa narodowego;
- Definiowanie bezpieczeństwa ekologicznego;
- Wymiar instytucjonalny bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce i na świecie;
- Obowiązki państwa wobec wyzwań płynących z ochrony środowiska naturalnego;
- Bezpieczeństwo ekologiczne państw Unii Europejskiej: analiza porównawcza.
 
Panel trzeci: Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego
- Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo ekologiczne;
- Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym;
- Ekonomiczna wycena kosztów środowiskowych;
- Ekoinnowacje i rozwiązania przyjazne dla środowiska naturalnego;
- Ekonomiczna opłacalność inwestycji przyjaznych dla środowiska naturalnego;
- Wsparcie finansowania rozwiązań proekologicznych w Polsce i UE.
Panel czwarty: Polityka ekologiczna państwa:
- Ewolucja polityki ekologicznej państwa w okresie 1989 - 2016;
- Uwarunkowania kształtowania polityki ekologicznej w Polsce;
- Wyzwania i zagrożenia w zakresie kształtowania polityki ekologicznej;
- Polityka państwa w zakresie rozwiązań proekologicznych;
- Zarządzanie środowiskiem w Polsce - aspekt publiczny i prywatny.

Panel piąty: ekologizacja wybranych sektorów gospodarki:
- Sposoby aktywizacji rynku na rzecz środowiska;
- Gospodarka odpadami: aspekty polityczne, prawne, ekonomiczne;
- Zagadnienia gospodarki okrężnej ( ang. Circular economy);
- Gospodarka leśna a rozwój przemysłu drzewnego w Polsce;
- Rozwój zrównoważonego transportu.


 • Zaproszenie - 
 • Karta Zgłoszeniowa -
Kursy ogólnouczelniane uruchomione w Instytucie Politologii
w sem. LETNIM w roku ak. 2015/2016
 • kursy w języku polskim:
 temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 Marynarka Wojenna jako
 instrument prowadzenia
 wojny

 Karta kursu 
dr Jarosław Jastrzębski 15 1 wtorki, s. 239
17.00 - 18.30
od 15 III
 Kompetencje społeczne
 kształtujące atrakcyjność
 interpersonalną

 Karta kurs
 
dr hab. Janusz Ropski, 
prof. UP
15 1
wtorki, s. 24
17.00 - 18.30
od 15 III
Jednocześnie informujemy, iż ogólnouczelniany kurs w języku angielskim
prof. dr hab. A. K. Piaseckiego "Regional and local administration in Europe"
 nie został uruchomiony.KOMUNIKAT

Komisji Wyborczej Wydziału Humanistycznego

Wybory elektorów spośród nauczycieli akademickich niemających tytułu naukowego profesora
lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

do Kolegium do wyboru Rektora  i Prorektorów
oraz
do Kolegium do wyboru Dziekana i Prodziekanów

odbędą się na zebraniu wyborczym 17 marca 2016 r.  (czwartek)  o godz. 10.00

w sali 342  (Instytut Historii i Archiwistyki).

 SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  WYBORACH

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

                                                                                     dr hab. Teresa Zbyrad

 


Studenci studiów stacjonarnych

Wyniki wyborów kursów fakultatywnych w sem. LETNIM w roku ak. 2015/2016
Kursy URUCHOMIONE
 • kursy w języku polskim:
 temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 Systemy podatkowe na 
 przykładzie wybranych
 krajów Unii Europejskiej.

 Karta kursu 
prof. JUDr.
Vladimir Babčák
, CSc
30 4 czwartki, s. 448
17.00 - 18.30
od 25 II
 Obszary finansowania usług
 publicznych we 
 współczesnych państwach.

 Karta kurs
 
prof. JUDr.
Vladimir Babčák, CSc
30 4
piątki, s. 448
11.00 - 12.30
od 4 III
 Wszystkie sprawy organizacyjne związane z fakultetami prof. Vladimira Babčáka 
 należy uzgadniać z  dr. Łukaszem Kozerą (e-mail: lukaskozera@gmail.com)
 Niemieckie siły zbrojne w XX
 stuleciu.

 Karta kursu 

 dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP
15  1  czwartki, s. 239
18.30 - 20.00
od 25 II
 Zarządzanie agroturystyką i
 agrobiznesem.

 Karta kursu 
dr Krzysztof Sala
15
1
 czwartki, s. 239
8.00 - 9.30
od 25 II
 Zachowania konsumentów
 na rynku turystycznym i
 zarządzanie w hotelarstwie.

 Karta kursu 
 dr Krzysztof Sala
 15 1
piątki, s. 24
12.30 - 14.00
od 4 III
 Para-państwa na terenie
 byłego Związku
 Radzieckiego. Ich geneza,
 obecna sytuacja i prognozy
 na przyszłość.
 Karta kursu 
mgr Mateusz Kamionka
(doktorant)
15 1 środy, s. 237
17.00 - 18.30
od 24 II
 Zagrożenia w
 cyberprzestrzeni a
 bezpieczeństwo państwa
 polskiego.

 Karta kursu 
mgr Agnieszka Kura
(doktorantka)
  15 1 środy, s. 237
15.30 - 17.00
od 2 III
 Zachowania jednostek w
 sytuacjach zagrożeń.
 Karta kursu 
mgr Marceli Herman
(doktorant)
   15  1 poniedziałki, s. 448
17.00 - 18.30
od 29 II
 Wybory przez Internet -
 bliska czy odległa
 przyszłość?
 Karta kursu 
 mgr Paweł Jankowski
(doktorant)
15    1  wtorki, s. 448
15.30 - 17.00
od 8 III
 Kryzysy polityczne i
 gospodarcze na świecie -
 geneza, przebieg,
 następstwa.
 Karta kursu 
 mgr Kamil Stolarek
(doktorant)
15   1  wtorki, s. 237
18.30 - 20.00
od 1 III
 Współczesna Grecja -
 problemy ekonomiczne,
 polityczne i społeczno-
 kulturowe.
 Karta kursu 
 mgr Kamil Stolarek
(doktorant)
 15   1  wtorki, s. 445
17.00 - 18.30
od 1 III

 • kursy w języku angielskim:
temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 War at sea in XX century.
 Karta kursu 
dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP152czwartki, s. 239
17.00 - 18.30
od 25 II
 Economic transformation
 of Poland

 Karta kursu 
dr Renata Śliwa152środy, s. 265
17.00 - 18.30
od 16 III
 Non-governmental
 organizations and social
 movements in post-soviet
 countries.
 Karta kursu 
mgr Mateusz Kamionka
(doktorant)
15 2 czwartki, s. 237
17.00 - 18.30
od 3 III
 Political myths and conspiracy
 theories
.
 Karta kursu 
  mgr Bernard Szatkowski
(doktorant)
15 2  wtorki, s. 448
17.00 - 18.30
od 1 III

Uwaga!: osoby, które zapisały się na kursy nieuruchomione proszone są o jak najszybsze dopisanie się do kursów z powyższej listy lub skorzystanie z oferty kursów ogólnouczelnianych.

Ponadto studenci dokonali wyboru kursów realizowanych dla innych kierunków bądź specjalności prowadzonych w ramach Isntytutu Politologii, a także kursów z oferty ogólnouczelnianej.


Uwaga!
Wykaz kursów FAKULTATYWNYCH dla studentów studiów
stacjonarnych
do wyboru w sem. LETNI w r. ak. 2015/2016
znajduje się TUTAJ


Sekcja ds. Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutacje na studia
w ramach programu Erasmus Plus na rok ak. 2016/2017
Więcej informacji dostępnych na stronie:

 http://www.bwm.up.krakow.pl/


Dr hab. Stefan Bielański, prof. UP powołany w skład Społecznej Rady Sportu

W dniu 21 grudnia odbyło się w Warszawie inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Sportu powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki - Witolda Bańkę.

Zadaniem Rady będzie współpraca i doradzanie ministrowi "w zakresie poprawy stanu polskiego sportu". W skład 25-osobowej Społecznej Rady Sportu weszli byli sportowcy, trenerzy, lekarze, prawnicy oraz przedstawiciele środowisk akademickich, wśród nich także pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dr hab. prof. UP, Stefan Bielański.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa

WKŁAD POLSKICH EMIGRANÓW WE FRANCJI DO POKOJOWEJ REORGANIZACJI EUROPY (1940-1989)
Kraków, 16 - 17 października 2015 r
.Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Aula A1, nowy budynek)

Organizator
:
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie; Uniwersytet w Cergy-Pontoise; Uniwersytet Paris-1 Panthéon-Sorbonne

Ogólna problematyka konferencji - obszary badawcze:
Projekt badawczy pt. "Wkład polskich emigrantów we Francji do pokojowej reorganizacji Europy (1940-1989)" zrodził się w wyniku propozycji prof. Józefa ŁAptosa złożonej w marcu 2013 r. Efektem realizacji tego projektu jest Międzynarodowa Konferncja Naukowa, która odbędzie się w dn. 16 i 17 X 2015 r. w Krakowie, mobilizując do pracy francuskojęzycznych naukowców z Krakowa i innych polskich uczelni, a także badaczy z UMR IRICE (Paryż-1, 4-Paris, CNRS).
Celem inicjatywy jest próba zrozumienia, jak emigranci polscy we Francji (niezależnie od tego czy stali się uchodźcami w uwarunkowaniach powojennych, czy też udali się na emigrację dobrowolnie z przyczyn politycznych) wyobrażali sobie reorganizację Europy lub jej jedność, jak oceniali formy integracji stosowane w Europie Zachodniej w epoce zimnej wojny.


Informacje praktyczne (renseignements pratiques) -

 • Program (PL) - 
 • Programme (FR) -
Stypendia ministra dla STUDENTÓW
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

Informacje i druki potrzebne do złożenia wniosku:

 1. Informacja na temat stypendiów w roku ak. 2015/2016
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów
 3. Wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra rok ak. 2015/16 
 4. Oświadczenie studenta /zgoda na zamieszczenie jego imienia i nazwiska na stronach internetowych MNiSW w przypadku przyznania stypendium/

Powyższe dokumenty dostępne są również na stronie: http://www.stypendia.up.krakow.pl/stypendia_mag/?p=35

Szczegółowa informacja dostępna jest również na stronach MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Wnioski należy składać we właściwym Dziekanacie
do dnia 15 września 2015 r.
Stypendia ministra dla DOKTORANTÓW
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

Informacje i druki potrzebne do złożenia wniosku:

 1. Informacja na temat stypendiów w roku ak. 2015/2016
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów
 3. Wniosek o przyznanie doktorantowi stypendium ministra rok ak. 2015/16 
 4. Oświadczenie doktoranta /zgoda na zamieszczenie jego imienia i nazwiska na stronach internetowych MNiSW w przypadku przyznania stypendium/

Powyższe dokumenty dostępne są również na stronie: http://www.stypendia.up.krakow.pl/stypendia_dok/?p=34

Szczegółowa informacja dostępna jest również na stronach MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Wnioski należy składać we właściwym Dziekanacie 
do dnia 15 września 2015 r.Wkrótce rusza rządowy program „Studia dla wybitnych”, dzięki
któremu najwybitniejsi polscy studenci będą mogli rozważyć studia
w najlepszych ośrodkach akademickich świata.

Pierwszy nabór ruszy już we wrześniu 2015 roku, tak aby pierwsi uczestnicy programu mogli rozpocząć studia
w roku akademickim 2016/2017


Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.nauka.gov.pl/studia-dla-wybitnych


Uwaga!


Oferta studiów w Instytucie Politologii poszerzyła się
o nowy kierunek - PRAWOSzczegółowe informacje rekrutacyjne na rok akademicki 2015/2016:


     Studia na kierunku prawo przygotowują do pełnienia różnorodnych ról społecznych, dla których pełnienia nieodzowne jest posiadanie profesjonalnego warsztatu prawniczego, w szczególności do wykonywania zawodów prawniczych, sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji - zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

     Studia na tym kierunku przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów  prawniczych,  a  także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej; studia na kierunku prawo pozwalają również na przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku europejskim.

     Współczesne systemy demokratyczne, dla których zasada państwa prawnego jest konstytutywną, wspiera obywatel wykształcony, rozumiejący i zdolny do współkształtowania ładu normatywnego. Jurydyzacja życia publicznego, społecznego i gospodarczego jest bezsprzeczna, prawo pozostaje podstawowym regulatorem w sferze publicznej. Ekspansja prawa nie jest jednak tożsama z jego znajomością, poszanowaniem, rozszerzającymi się kompetencjami i niekwestionowaną akceptacją. Potrzebni są zatem prawnik – badacz zachodzących w tej materii procesów, prawnik – profesjonalista, wyspecjalizowany w wybranej przez siebie dziedzinie, prawnik – działający na rzecz swojego otoczenia oraz prawnik – wychowawca. Role te nie są sprzeczne, wiążą zawody prawnicze z umiejętnościami analizy, racjonalnego argumentowania, działaniami na rzecz kultury prawnej społeczeństwa.

     Studia prawnicze na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie odwołując się do wiedzy z dziedziny nauk prawnych, dziedziny nauk ekonomicznych, czy dziedziny nauk społecznych, pozwalają wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, hierarchizowania możliwych rozwiązań i syntezy idei.

 Miło nam poinformować, że pracownik naszego Instytutu Pani dr Hanna Dębska
otrzymała Pierwszą Nagrodę w prestiżowym konkursie
miesięcznika Państwo i Prawo” na najlepszą rozprawę doktorską
w Polsce z dziedziny nauk prawnych.

Zwycięska praca nosi tytuł „Trybunał Konstytucyjny jako instytucja władzy
symbolicznej
” i ukaże się w tym roku w Wydawnictwie Sejmowym.


Zakwaterowania w domach studenckich na rok akadem. 2015/2016:

(wyłącznie studenci stacjonarni)

 • Informacje ogólne TUTAJ
 • Zasady przydzielania miejsc TUTAJ
 • Skala punktowa do rozdziału miejsc TUTAJ
 • Podanie /druk/ TUTAJ

Szczegółowe informacje na stronie Działu Rekrutacji i Spraw StudenckichPrzyjmowanie wniosków o STYPENDIUM SOCJALNE
na rok akadem. 2015/2016:

(studenci stacjonarni i niestacjonarni)

 • Informacje ogólne TUTAJ
 • Harmonogram - terminy przyjmowania wniosków TUTAJ
 • Wykaz dokumentów - załączniki do wniosku TUTAJ


Szczegółowe informacje na stronie Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich

 


Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym - aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne

Zakrzew, 10 czerwca 2015 r
.Miejsce: Gminne Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie

Organizator
:
Katedra Prawa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Katedra Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; Katedra Prawa i Nauki o Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; Studenckie Koło Administratywistów "SKAUTH"

Ogólna problematyka konferencji - obszary badawcze:
Celem konferencji jest analiza istniejących w polskim systemie prawnym podstaw funkcjonowania instytucji partycypacji oraz ich roli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym, a także integracja środowiska naukowego z praktykami.
Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: członków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz osób pełniących funkcję takiego organu, członków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz wszystkich osób zajmujących się tematyką partycypacji społecznej.
Na konferencji wystąpią przedstawiciele 17 polskich uczelni, a także radni, burmistrzowie, przedstawiciele powiatu oraz województwa.

 • Zaproszenie 
 • Program 
 

 


 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

EKONOMIA UMIARU - realna perspektywa?
ECONOMICS of MODERATION - a realistic prospect?

Kraków, 9 czerwca 2015 r
.


Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2
Organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej oraz Katedra Polityki Publicznej Instytutu Politologii UP
Ogólna problematyka konferencji - obszary badawcze:
 • Jaką rolę powinny pełnić wartości w aktualnych i przyszłych procesach gospodarowania?
 • Jakie aspekty powinny być kluczowe dla kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego?
 • Jaką rolę powinien odgrywać rynek, państwo i społeczeństwo w realizacji rozwoju społeczno­gospodarczego?
 • Jakie są dziś i jakie mogą być w przyszłości najważniejsze bariery rozwoju społeczno-gospodarczego?
 • Jakie mechanizmy zapewnią równoważnie strumieni i zasobów gospodarczych?
 • Jakie są prognozy dla rozwoju nowego paradygmatu w ekonomii?
 • Jaka jest relacja miedzy wymiarem teoretycznym a praktycznym nowego paradygmatu w ekonomii?
 • Na jakie problemy napotyka dziś edukacja zorientowana na nowy paradygmat w ekonomii?
 • Jakie efekty może przynieść realizacja paradygmatu ekonomii umiaru w wymiarze ekonomiczno­społecznym i politycznym?

Językami konferencji są polski i angielski.
    W języku polskim:
 • Zaproszenie 
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Program 
 In English:
 • Conference Invitation 
 • Conference Enrolment Sheet

Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie
Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracowiensis. Studia Politologica.
Czasopismo posiada 5 punktową ocenę.W latach 2012-2015 w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego realizowany jest projekt pt.: „Implementation of EU regional policy in Central and Eastern Europe – weight of history and economic challenges ("Implementacja unijnej polityki regionalnej w Europie Środkowej i Wschodniej - ciężar historii i wyzwania ekonomiczne").

- kierownikiem projektu jest prof. zw. dr hab. Józef Łaptos

- kontakt: dr Dorota Murzyn, mdorota@up.krakow.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LLP - Jean Monnet.

 


http://politologia.up.krakow.pl/jeanmonnet/

 


Konferencja Naukowa "POMIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ UNII EUROPEJSKIEJ. NA  65-LECIE DEKLARACJI SCHUMANA”

Termin: Kraków, 11/05/2015

Miejsce obrad: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), ul. Rakowicka 27, sala G13

Organizatorzy: Włoski Instytut Kultury w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  (Katedra Studiów Europejskich); Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Międzynarodowe Centrum Naukowo-Badawcze „Mediterraneum” przy Instytucie Politologii)

Godz. 11-13:

 • prof. Ariane Landuyt: EUROPA – NIE TYLKO RYNEK.  KLUCZOWE ASPEKTY PROCESU KONSTRUKCJI EUROPEJSKIEJ

 • prof. Francesco Sidoti: CO OZNACZA BYĆ EUROPEJCZYKIEM ? ASPEKTY SOCJOLOGICZNE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

 • prof. Aleksander Surdej: ASPEKTY EKONOMICZNE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PO POSZERZENIU UE W ROKU 2004
 • prof. Stefan Bielański WYZWANIA GEOPOLITYCZNE EUROPY W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW KOORDYNACJI WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ

 Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską

obronioną w Instytucie Politologii UP w roku akadem. 2013/2014


Korzystając ze swych regulaminowych uprawnień komisja konkursowa w składzie -
dr hab. M. Mikołajczyk, prof UP; dr hab. Ł. Zweiffel, prof. UP; dr M. Kmak - postanowiła uhonorować następujące prace:

I miejsce

 • mgr Mateusz Jamro, Tendencje autorytarne w przywództwie polskich partii politycznych na przykładzie PO i PiS, (promotor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łabędź),

II miejsce

 • mgr Magdalena Kisielińska, Internet jako narzędzie komunikacji posłów na Sejm VII kadencji z wyborcami, (promotor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łabędź)

III miejsce (ex aequo)

 • mgr Adrian Koładka, Skuteczność organizacji pozarządowych w Polsce na przykładzie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji,
  (promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej K. Piasecki)
 • mgr Kamil Stolarek , III Republika Grecka po przystąpieniu do Unii Europejskiej, (promotor: prof. zw. dr hab. Katarzyna Sobolewska - Myślik)

Laureatom serdecznie gratulujemy!


Instytut Politologii jest organizatorem Sympozjum Naukowego
nt. "POLSKA - EUROPA ŚRODKOWA - EUROPA ZJEDNOCZONA"
z okazji Jubileuszu prof. dr hab. Józefa Łaptosa

Sympozjum rozpocznie się w dniu 27 lutego 2015 r. o godz. 11.00
w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN przy ul. Podchorążych 2, sala 337

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nowe spoty promocyjne Instytutu Politologii
zostały zamieszczone na uczelnianym kanale YouTube:


Przejdź do starszych aktualności -> 

 


Ministerstwo Gospodarki i Komisja Europejska zapraszają na

 

 

Krajowe Forum

Jednolitego Rynku

Single Market Forum 2013

(SIMFO 2013)


18 października 2013 r.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"

ul. M. Konopnickiej 26 w Krakowie

 

 

Doświadczenia i wyzwania w handlu elektronicznym oraz kreatywność przedsiębiorczych kobiet w świecie cyfrowym to główne tematy 3-ciej edycji Krajowego Forum Jednolitego Rynku.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wchodzisz na rynek pracy w UE albo jesteś zainteresowany problematyką jednolitego rynku UE, zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

 

Udział w SIMFO jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronie internetowej www.mg.gov.pl/simfo2013

Rejestracja od 18 września! Liczba miejsc ograniczona.

          Partnerzy:    

 Polski (Polish - Polski)  Angielski (English - English)