Aktualności

Zapraszamy na profil Instytutu Politologii na portalu Facebook!

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa

WKŁAD POLSKICH EMIGRANÓW WE FRANCJI DO POKOJOWEJ REORGANIZACJI EUROPY (1940-1989)
Kraków, 16 - 17 października 2015 r
.Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Aula A1, nowy budynek)

Organizator
:
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie; Uniwersytet w Cergy-Pontoise; Uniwersytet Paris-1 Panthéon-Sorbonne

Ogólna problematyka konferencji - obszary badawcze:
Projekt badawczy pt. "Wkład polskich emigrantów we Francji do pokojowej reorganizacji Europy (1940-1989)" zrodził się w wyniku propozycji prof. Józefa ŁAptosa złożonej w marcu 2013 r. Efektem realizacji tego projektu jest Międzynarodowa Konferncja Naukowa, która odbędzie się w dn. 16 i 17 X 2015 r. w Krakowie, mobilizując do pracy francuskojęzycznych naukowców z Krakowa i innych polskich uczelni, a także badaczy z UMR IRICE (Paryż-1, 4-Paris, CNRS).
Celem inicjatywy jest próba zrozumienia, jak emigranci polscy we Francji (niezależnie od tego czy stali się uchodźcami w uwarunkowaniach powojennych, czy też udali się na emigrację dobrowolnie z przyczyn politycznych) wyobrażali sobie reorganizację Europy lub jej jedność, jak oceniali formy integracji stosowane w Europie Zachodniej w epoce zimnej wojny.


Informacje praktyczne (renseignements pratiques) -

 • Program (PL) - 
 • Programme (FR) -
 

UWAGA

Trwa dodatkowa rekrutacja na kierunki:

 • PRAWO niestacjonarne (5-letnie) jednolite mgr Szczegóły...
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE niestacjonarne       I stopnia (3-letnie) Szczegóły...

do 2 października br.UWAGA

     Trwa dodatkowa rekrutacja na studia          II stopnia stacjonarne na kierunki:

do 1 października br.

 
Stypendia ministra dla STUDENTÓW
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

Informacje i druki potrzebne do złożenia wniosku:

 1. Informacja na temat stypendiów w roku ak. 2015/2016
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów
 3. Wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra rok ak. 2015/16 
 4. Oświadczenie studenta /zgoda na zamieszczenie jego imienia i nazwiska na stronach internetowych MNiSW w przypadku przyznania stypendium/

Powyższe dokumenty dostępne są również na stronie: http://www.stypendia.up.krakow.pl/stypendia_mag/?p=35

Szczegółowa informacja dostępna jest również na stronach MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Wnioski należy składać we właściwym Dziekanacie
do dnia 15 września 2015 r.
Stypendia ministra dla DOKTORANTÓW
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

Informacje i druki potrzebne do złożenia wniosku:

 1. Informacja na temat stypendiów w roku ak. 2015/2016
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów
 3. Wniosek o przyznanie doktorantowi stypendium ministra rok ak. 2015/16 
 4. Oświadczenie doktoranta /zgoda na zamieszczenie jego imienia i nazwiska na stronach internetowych MNiSW w przypadku przyznania stypendium/

Powyższe dokumenty dostępne są również na stronie: http://www.stypendia.up.krakow.pl/stypendia_dok/?p=34

Szczegółowa informacja dostępna jest również na stronach MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Wnioski należy składać we właściwym Dziekanacie 
do dnia 15 września 2015 r.Wkrótce rusza rządowy program „Studia dla wybitnych”, dzięki
któremu najwybitniejsi polscy studenci będą mogli rozważyć studia
w najlepszych ośrodkach akademickich świata.

Pierwszy nabór ruszy już we wrześniu 2015 roku, tak aby pierwsi uczestnicy programu mogli rozpocząć studia
w roku akademickim 2016/2017


Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.nauka.gov.pl/studia-dla-wybitnych


Uwaga!


Oferta studiów w Instytucie Politologii poszerzyła się
o nowy kierunek - PRAWOSzczegółowe informacje rekrutacyjne na rok akademicki 2015/2016:


     Studia na kierunku prawo przygotowują do pełnienia różnorodnych ról społecznych, dla których pełnienia nieodzowne jest posiadanie profesjonalnego warsztatu prawniczego, w szczególności do wykonywania zawodów prawniczych, sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji - zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

     Studia na tym kierunku przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów  prawniczych,  a  także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej; studia na kierunku prawo pozwalają również na przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku europejskim.

     Współczesne systemy demokratyczne, dla których zasada państwa prawnego jest konstytutywną, wspiera obywatel wykształcony, rozumiejący i zdolny do współkształtowania ładu normatywnego. Jurydyzacja życia publicznego, społecznego i gospodarczego jest bezsprzeczna, prawo pozostaje podstawowym regulatorem w sferze publicznej. Ekspansja prawa nie jest jednak tożsama z jego znajomością, poszanowaniem, rozszerzającymi się kompetencjami i niekwestionowaną akceptacją. Potrzebni są zatem prawnik – badacz zachodzących w tej materii procesów, prawnik – profesjonalista, wyspecjalizowany w wybranej przez siebie dziedzinie, prawnik – działający na rzecz swojego otoczenia oraz prawnik – wychowawca. Role te nie są sprzeczne, wiążą zawody prawnicze z umiejętnościami analizy, racjonalnego argumentowania, działaniami na rzecz kultury prawnej społeczeństwa.

     Studia prawnicze na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie odwołując się do wiedzy z dziedziny nauk prawnych, dziedziny nauk ekonomicznych, czy dziedziny nauk społecznych, pozwalają wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, hierarchizowania możliwych rozwiązań i syntezy idei.

 Miło nam poinformować, że pracownik naszego Instytutu Pani dr Hanna Dębska
otrzymała Pierwszą Nagrodę w prestiżowym konkursie
miesięcznika Państwo i Prawo” na najlepszą rozprawę doktorską
w Polsce z dziedziny nauk prawnych.

Zwycięska praca nosi tytuł „Trybunał Konstytucyjny jako instytucja władzy
symbolicznej
” i ukaże się w tym roku w Wydawnictwie Sejmowym.


Zakwaterowania w domach studenckich na rok akadem. 2015/2016:

(wyłącznie studenci stacjonarni)

 • Informacje ogólne TUTAJ
 • Zasady przydzielania miejsc TUTAJ
 • Skala punktowa do rozdziału miejsc TUTAJ
 • Podanie /druk/ TUTAJ

Szczegółowe informacje na stronie Działu Rekrutacji i Spraw StudenckichPrzyjmowanie wniosków o STYPENDIUM SOCJALNE
na rok akadem. 2015/2016:

(studenci stacjonarni i niestacjonarni)

 • Informacje ogólne TUTAJ
 • Harmonogram - terminy przyjmowania wniosków TUTAJ
 • Wykaz dokumentów - załączniki do wniosku TUTAJ


Szczegółowe informacje na stronie Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich

 


Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym - aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne

Zakrzew, 10 czerwca 2015 r
.Miejsce: Gminne Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie

Organizator
:
Katedra Prawa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Katedra Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; Katedra Prawa i Nauki o Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; Studenckie Koło Administratywistów "SKAUTH"

Ogólna problematyka konferencji - obszary badawcze:
Celem konferencji jest analiza istniejących w polskim systemie prawnym podstaw funkcjonowania instytucji partycypacji oraz ich roli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym, a także integracja środowiska naukowego z praktykami.
Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: członków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz osób pełniących funkcję takiego organu, członków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz wszystkich osób zajmujących się tematyką partycypacji społecznej.
Na konferencji wystąpią przedstawiciele 17 polskich uczelni, a także radni, burmistrzowie, przedstawiciele powiatu oraz województwa.

 • Zaproszenie 
 • Program 
 

 


 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

EKONOMIA UMIARU - realna perspektywa?
ECONOMICS of MODERATION - a realistic prospect?

Kraków, 9 czerwca 2015 r
.


Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2
Organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej oraz Katedra Polityki Publicznej Instytutu Politologii UP
Ogólna problematyka konferencji - obszary badawcze:
 • Jaką rolę powinny pełnić wartości w aktualnych i przyszłych procesach gospodarowania?
 • Jakie aspekty powinny być kluczowe dla kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego?
 • Jaką rolę powinien odgrywać rynek, państwo i społeczeństwo w realizacji rozwoju społeczno­gospodarczego?
 • Jakie są dziś i jakie mogą być w przyszłości najważniejsze bariery rozwoju społeczno-gospodarczego?
 • Jakie mechanizmy zapewnią równoważnie strumieni i zasobów gospodarczych?
 • Jakie są prognozy dla rozwoju nowego paradygmatu w ekonomii?
 • Jaka jest relacja miedzy wymiarem teoretycznym a praktycznym nowego paradygmatu w ekonomii?
 • Na jakie problemy napotyka dziś edukacja zorientowana na nowy paradygmat w ekonomii?
 • Jakie efekty może przynieść realizacja paradygmatu ekonomii umiaru w wymiarze ekonomiczno­społecznym i politycznym?

Językami konferencji są polski i angielski.
    W języku polskim:
 • Zaproszenie 
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Program 
 In English:
 • Conference Invitation 
 • Conference Enrolment Sheet

Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie
Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracowiensis. Studia Politologica.
Czasopismo posiada 5 punktową ocenę.W latach 2012-2015 w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego realizowany jest projekt pt.: „Implementation of EU regional policy in Central and Eastern Europe – weight of history and economic challenges ("Implementacja unijnej polityki regionalnej w Europie Środkowej i Wschodniej - ciężar historii i wyzwania ekonomiczne").

- kierownikiem projektu jest prof. zw. dr hab. Józef Łaptos

- kontakt: dr Dorota Murzyn, mdorota@up.krakow.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LLP - Jean Monnet.

 


http://politologia.up.krakow.pl/jeanmonnet/

 


Konferencja Naukowa "POMIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ UNII EUROPEJSKIEJ. NA  65-LECIE DEKLARACJI SCHUMANA”

Termin: Kraków, 11/05/2015

Miejsce obrad: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), ul. Rakowicka 27, sala G13

Organizatorzy: Włoski Instytut Kultury w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  (Katedra Studiów Europejskich); Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Międzynarodowe Centrum Naukowo-Badawcze „Mediterraneum” przy Instytucie Politologii)

Godz. 11-13:

 • prof. Ariane Landuyt: EUROPA – NIE TYLKO RYNEK.  KLUCZOWE ASPEKTY PROCESU KONSTRUKCJI EUROPEJSKIEJ

 • prof. Francesco Sidoti: CO OZNACZA BYĆ EUROPEJCZYKIEM ? ASPEKTY SOCJOLOGICZNE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

 • prof. Aleksander Surdej: ASPEKTY EKONOMICZNE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PO POSZERZENIU UE W ROKU 2004
 • prof. Stefan Bielański WYZWANIA GEOPOLITYCZNE EUROPY W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW KOORDYNACJI WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ

 Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską

obronioną w Instytucie Politologii UP w roku akadem. 2013/2014


Korzystając ze swych regulaminowych uprawnień komisja konkursowa w składzie -
dr hab. M. Mikołajczyk, prof UP; dr hab. Ł. Zweiffel, prof. UP; dr M. Kmak - postanowiła uhonorować następujące prace:

I miejsce

 • mgr Mateusz Jamro, Tendencje autorytarne w przywództwie polskich partii politycznych na przykładzie PO i PiS, (promotor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łabędź),

II miejsce

 • mgr Magdalena Kisielińska, Internet jako narzędzie komunikacji posłów na Sejm VII kadencji z wyborcami, (promotor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łabędź)

III miejsce (ex aequo)

 • mgr Adrian Koładka, Skuteczność organizacji pozarządowych w Polsce na przykładzie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji,
  (promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej K. Piasecki)
 • mgr Kamil Stolarek , III Republika Grecka po przystąpieniu do Unii Europejskiej, (promotor: prof. zw. dr hab. Katarzyna Sobolewska - Myślik)

Laureatom serdecznie gratulujemy!


Studenci studiów stacjonarnych
Wyniki wyborów kursów fakultatywnych w sem. LETNIM w roku ak. 2014/2015

Kursy URUCHOMIONE

 • kursy w języku polskim /zajęcia odbywają się co tydzień/:
 temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 Mass media wobec 
 współczesnych konfliktów
 zbrojnych.
dr hab. Stefan Bielański, prof. UP 30 2 środy, s. 239
14.00 - 15.30
od 11 marca
 PRL i post-PRL. Państwo i
 społeczeństwo
.
 prof. dr hab.
Jacek Chrobaczyński

30 2  środy, s. 239
15.30 - 17.00
od 11 marca
 Dyplomacja polska w XX w.
  prof. dr hab.
Mariusz Wołos
30 2  czwartki, s. 24
8.00 - 9.30
od 19 marca
 Współczesna Ukraina -
 polityka, społeczeństwo,
 ekonomia.

 mgr Mateusz Kamionka
  30  2  wtorki, s. 448
17.00 - 18.30
od 10 marca
 Rola mitów i teorii spiskowych
 w  polityce.

 mgr Bernard Szatkowski
  30  2  poniedziałki, s. 244
15.30 - 17.00
od 9  marca

 

 • kursy w językach obcych   /zajęcia odbywają się co 2 tygodnie/:

 temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 Changes of the Contemporary
 Civilizations.
dr hab. Joanna Bar,
prof. UP
15 2 czwartki, s. 448
12.30 - 14.00
od 12 marca
 Populism - between Ideology
 and Strategy
.
 dr Dominika Kasprowicz
15 2  wtorki, s. 448
12.30 - 14.00
od 10 marca
 Contemporary Problems of 
 Intellectual Property Law
.
  dr Maria Rożnowska 15 2  czwartki, s. 237
11.00 - 12.30
od 12 marca
 Military Aircrafts - past, 
 present, future.

 dr Łukasz Stach
  15  2  wtorki, s. 239
15.30 - 17.00
od 10 marca
 Geschichte der deutschen und
 österreichischen politischen
 Ideen des XIX und XX Jh.
 dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP
  15  2  czwartki, s. 202
12.30 - 14.00
od 12 marca


Uwaga!: osoby, które zapisały się na kursy nieuruchomione proszone są o jak najszybsze dopisanie się do kursów z powyższej listy lub skorzystanie z oferty kursów ogólnouczelnianych.

Ponadto studenci dokonali wyboru kursów realizowanych dla innych kierunków bądź specjalności, a także kursów z oferty ogólnouczelnianej.

 


Uwaga!
Wykaz kursów FAKULTATYWNYCH dla studentów studiów
stacjonarnych
do wyboru w sem. LETNIM w r. ak. 2014/2015
znajduje się TUTAJ
Instytut Politologii jest organizatorem Sympozjum Naukowego
nt. "POLSKA - EUROPA ŚRODKOWA - EUROPA ZJEDNOCZONA"
z okazji Jubileuszu prof. dr hab. Józefa Łaptosa

Sympozjum rozpocznie się w dniu 27 lutego 2015 r. o godz. 11.00
w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN przy ul. Podchorążych 2, sala 337

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nowe spoty promocyjne Instytutu Politologii
zostały zamieszczone na uczelnianym kanale YouTube:
 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

AKTUALNE PROCESY MODERNIZACYJNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - doświadczenia polskie i europejskie
Kraków, 22 - 23 kwietnia 2015 r.

Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2

Ogólna problematyka konferencji - problemy badawcze:
 • Otwartość administracji public
 • Modernizacja administracji publicznej a zjawiska jej europeizacji i globalizacji
 • znej: przejrzystość, uczestnic
 • Efektywność  ekonomiczna  w sektorze publicznym
 • two w działaniach publicznych, dialog społeczny i e-administracja

Językami konferencji są polski i angielski.
    W języku polskim:
 • Zaproszenie 
 • Formularz zgłoszeniowy
 In English:
 • Conference Invitation 
 • Conference Enrolment Sheet

 


Przejdź do starszych aktualności -> 

 


Ministerstwo Gospodarki i Komisja Europejska zapraszają na

 

 

Krajowe Forum

Jednolitego Rynku

Single Market Forum 2013

(SIMFO 2013)


18 października 2013 r.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"

ul. M. Konopnickiej 26 w Krakowie

 

 

Doświadczenia i wyzwania w handlu elektronicznym oraz kreatywność przedsiębiorczych kobiet w świecie cyfrowym to główne tematy 3-ciej edycji Krajowego Forum Jednolitego Rynku.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wchodzisz na rynek pracy w UE albo jesteś zainteresowany problematyką jednolitego rynku UE, zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

 

Udział w SIMFO jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronie internetowej www.mg.gov.pl/simfo2013

Rejestracja od 18 września! Liczba miejsc ograniczona.

          Partnerzy:    

 Polski (Polish - Polski)  Angielski (English - English)