O Instytucie

Instytut Politologii powstał w styczniu 2002 roku. Zatrudnia 7 profesorów, 15 doktorów habilitowanych oraz 37 doktorów, wśród których są politolodzy, socjolodzy, historycy, ekonomiści, prawnicy.

Prace badawcze pracowników Instytutu Politologii koncentrują się przede wszystkim na:

  • problemach funkcjonowania demokratycznego systemu politycznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podziału władzy, systemu partyjnego i wyborczego oraz kultury politycznej;
  • analizie systemów politycznych wybranych państw (m.in. Republika Włoska, RFN, Belgia, Holandia, Rosja, Turcja) oraz procesach transformacji politycznej i gospodarczej;
  • problematyce ewolucji partii i systemów partyjnych we współczesnych państwach europejskich;
  • kwestiach związanych z rozwojem samorządności terytorialnej a szczególnie jej relacji z budową społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowaniem się lokalnych elit politycznych;
  • analizach działań instytucji UE i organizacji paneuropejskich oraz analizach procesów integracji europejskiej;
  • problematyce polskiej myśli politycznej, w tym m.in. kwestią ewolucji koncepcji ideowych głównych partii politycznych w Polsce, historią ruchu ludowego i różnych nurtów polskiej lewicy, programem Narodowej Demokracji, koncepcjami polskiej opozycji politycznej do 1989 r., tradycjami polskiej demokracji i parlamentaryzmu, ideą samorządności w różnych programach politycznych;
  • zagadnieniach z zakresu stosunków etnicznych, mniejszości narodowych, zbiorowości lokalnych, komunikacji społecznej;
  • zagadnieniach praw i wolności człowieka, w tym historii i filozofii praw człowieka oraz dydaktyki tej subdyscypliny;
  • problemach wiążących się z najnowszą historią Polski, procesami instrumentalizacji pamięci historycznej, współczesną recepcją historii politycznej i gospodarczej okresu Polski Ludowej.

Instytut nasz kształci obecnie na czterech kierunkach studiów - administracji, bezpieczeństwie wewnętrznym, politologii oraz stosunkach międzynarodowych - łącznie ok. 3000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia.

Prowadzimy także studia podyplomowe - kwalifikacyjne oraz doskonalące. Więcej informacji TUTAJ

Z dniem 25 lutego 2002 r. Wydział Humanistyczny naszej Uczelni, w skład którego wchodzi Instytut Politologii, otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce. Efektem tego m.in. jest uruchomienie od roku akademickiego 2006/2007 wydziałowych stacjonarnych studiów doktoranckich (4-letnich) w zakresie nauk o polityce.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 30 września 2013r. Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce.

 Polski (Polish - Polski)  Angielski (English - English)