Aktualności

Zapraszamy na profil Instytutu Politologii na portalu Facebook!

  


 

Jean Monnet Module
National Public Administration and European Integration - NaPu
Krajowa administracja publiczna a integracja europejska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Politologii
Katedra Prawa i Administracji
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Jean Monnet Seminar

Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych i administracyjnych oraz administracji publicznej państw członkowskich

w dniach 18-19 października 2017

Miejsce konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Audytorium im. Prof. Wincentego DankaTematyka konferencji


Panel 1 Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw członkowskich UE (prawo UE jako źródło prawa w krajowych porządkach prawnych w świetle konstytucji państw członkowskich; prawo UE jako podstawa i przedmiot kontroli w orzecznictwie Trybunałów Konstytucyjnych państw członkowskich UE; relacja między prawem UE, w tym prawem pochodnym, a prawem krajowym państw członkowskich)

Panel 2 Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów administracyjnych państw członkowskich (sądy administracyjne państw członkowskich jako sądy UE; obowiązki sądów administracyjnych wynikające z prawa unijnego - bezpośrednia skuteczność, pierwszeństwo, prounijna wykładnia, skuteczność prawa UE; pytania prejudycjalne sądów administracyjnych kierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE; praktyka orzecznicza krajowych sądów administracyjnych w odniesieniu do prawa UE)

Panel 3 Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie organów administracji publicznej państw członkowskich UE (obowiązki organów administracyjnych na podstawie prawa UE – bezpośrednia skuteczność, pierwszeństwo, prounijna wykładnia, skuteczność prawa UE; praktyka orzecznicza krajowych organów administracyjnych w odniesieniu do prawa UE; zastosowanie prawa UE w różnych dziedzinach prawa administracyjnego – cło, telekomunikacja, energia, konkurencja, itd.)

Panel 4 Prawa podstawowe w prawie UE oraz ich uwzględnianie przez sądy administracyjne państw członkowskich i krajową administrację publiczną (przystąpienie UE do Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; Karta Praw Podstawowych UE; prawa podstawowe jako ogólne zasady prawa UE; prawo do dobrej administracji)
Warsztaty: W ramach konferencji zostaną przeprowadzone warsztaty dotyczące zadań krajowej administracji publicznej w zakresie stosowania prawa UE.Informacje organizacyjne

1. Zgłoszenia udziału wraz z krótkim abstraktem (należy posłużyć się załączoną do niniejszego zaproszenia kartą) prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2017 drogą e-mailową na adres: rap@up.krakow.pl
O zaakceptowaniu referatu Komitet Naukowy powiadomi za pomocą poczty elektronicznej. W razie dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Autorzy propozycji otrzymają do dnia 17 lipca 2017 informację o przyjęciu referatu do wygłoszenia. Konspekty referatów w celu umieszczenia ich na stronie internetowej konferencji należy przesyłać do 20 września 2017.
2. Organizatorzy gwarantują druk artykułu pokonferencyjnego w czasopiśmie - Rocznik Administracji Publicznej. Warunkiem druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Artykuły należy przesyłać do 30 października 2017 na adres: rap@up.krakow.pl
3. Przewidziany czas wystąpienia na Konferencji to 15 minut + 10 minut na dyskusję.
4. Opłata konferencyjna nieuwzględniająca noclegów wynosi 400 zł. Obejmuje ona przerwy kawowe, dwa obiady, uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji oraz materiały konferencyjne.
5. Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim Krakowiak (pokoje jednoosobowe z łazienką plus śniadanie – 124 zł za dobę). W przypadku jednego noclegu opłata konferencyjna wynosi – 524 zł, dwóch – 648 zł, trzech – 772 zł.
6. Płatności należy dokonać przelewem do dnia 20 września 2017 na konto:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bank Pekao SA Oddział w Krakowie
przelew krajowy 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
przelew zagraniczny PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, Kod SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem (konieczne): DK-93, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-93 Jan Kowalski)
W razie rezygnacji z udziału w Konferencji wpłata nie podlega zwrotowi. • Zaproszenie - 
 • Invitation -
 • Karta Zgłoszeniowa -
 • Enrolment sheet -

  

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

„MEDITERRANEUM”

we współpracy z

 WŁOSKIM INSTYTUTEM KULTURY W KRAKOWIE

ZAPRASZA NA PREZENTACJĘ

MIĘDZYNARODOWEGO

FESTIWALU HISTORYCZNEGO

 

(FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA STORIA E`STORIA – „ITALIA MIA”)

z udziałem

PROF. MARCO CIMMINO

autora książek poświęconych roli Włoch w I wojnie światowej

Moderator debaty:  DR HAB. PROF. UP, STEFAN BIELAŃSKI

19 MAJA w godz. 11:00-13:00

SALA KONFERENCYJNA

WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UP W KRAKOWIE

(s. 337)

 

 

Lista uruchomionych kursów fakultatywnych

dla studentów I i II stopnia studiów STACJONARNYCH

w semestrze LETNIM w roku ak. 2016/2017


- -


Pierwsze kursy

rozpoczynają się

od 13 marca 2017 r.

 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa

CZAS NA UTOPIE - polska przestrzeń marzycieli

Kraków, 21-22 kwietnia 2017 r.


Miejsce konferencji:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Audytorium im. Prof. Wincentego Danka

 Organizator konferencji:
Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Edukacji Obywatelskiej
Instytutu Politologii

 Cel i tematyka konferencji:

Utopie pozostając od zawsze ważnym składnikiem ludzkiego oglądu świata spełniają pierwszorzędną rolę dziejotwórczą. U źródeł aktywności intelektualnej i społecznej tkwiła zazwyczaj tęsknota za lepszą przyszłością. Wola jej osiągnięcia  stawała się siłą sprawczą  przełomowych wydarzeń i procesów dziejowych. Współcześnie - jak nigdy dotąd - w warunkach zglobalizowanego świata, odhumanizowanych stosunków społecznych i postpolityki odczuwamy skutki deficytu utopii w postawach i zachowaniach ludzi. Pojawia się pilna potrzeba debaty nad naturą utopii i jej znaczeniem w życiu człowieka i społeczeństwa. Tym bardziej iż nie jest możliwy pełny i wszechstronny osąd teraźniejszości bez wizji przyszłości. Co prawda wiek dwudziesty z realizacją nieludzkich projektów społecznych nie pozostawił dobrych doświadczeń i pozytywnego odbioru wyobrażeń lepszego jutra, lecz nie oznacza to wcale kresu utopizmu i porzucenia go na śmietniku historii. Utopie przybierały różny kształt i charakter, i również w minionym stuleciu znamy liczne przykłady korzystnych dla rozwoju społecznego oddziaływań wizji przyszłości na aktywność ludzką, choćby polskiego ruchu solidarnościowego z projektem Rzeczypospolitej Samorządnej. Nie bez znaczenia dla projektowanej konferencji naukowej pozostaje fakt, iż w przyszłym roku przypada dwusetna rocznica opracowania pierwszej w dziejach polskiej myśli społecznej utopii -  Wojciecha Gutkowskiego: Podróż do Kalopei.

Bloki tematyczne:

 • Motywy utopijne idei wolnościowych i demokratycznych; utopie w polskim życiu ideowym i intelektualnym XIX i XX w.
 • Motywy utopijne jako inspiracja intelektualna w projektowaniu modeli ustrojów społeczno-politycznych.
 • Motywy utopijne w katalogu wartości etyczno-moralnych życia społecznego: utopia w dobie sekularyzacji politycznej.
 • Utopie eskapistyczne i antyutopie (dystopie) w warunkach komercjalizacji życia politycznego.
 • Wątki utopijne w programach społecznych ruchów emancypacyjnych i awangardowych (promujących alternatywny styl życia).
 • Wątki baśniowe, utopijne i futurologiczne we współczesnej literaturze moralizatorskiej i dydaktycznej.

 

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 28 lutego 2017 r.
na adres e-mail:
malwina-kostrzewska@wp.pl lub stanislawkilian@wp.pl

PROGRAM konferencji -

 • Zaproszenie - 
 • Karta Zgłoszeniowa -
Międzynarodowa Konferencja Naukowa


EKONOMIA SPOŁECZNA – między rynkiem, państwem
a obywatelem

Kraków, 9 maja 2017 roku


Miejsce konferencji:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Audytorium im. Prof. Wincentego Danka

 Organizatorami konferencji :
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Katedra Polityki Publicznej, Zakład Polityk Sektorowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.


Językami konferencji są polski i angielski.

 Cel i tematyka konferencji:

Celem konferencji jest przedstawienie szerokiego spektrum teorii naukowych, poglądów i opinii na temat znaczenia, stanu i szans rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Prezentacja i diagnoza obecnej sytuacji w tym zakresie stanowiły będą punkt wyjścia do prowadzonych rozważań w obszarze pożądanych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Tematyka konferencji obejmuje analizę ekonomicznych, społecznych, politycznych i prawnych uwarunkowań rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki, polityki, biznesu oraz szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego.

Bloki tematyczne:

 • Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki
 • Od ekonomii społecznej do społecznej gospodarki rynkowej
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce
 • System wsparcia ekonomii społecznej
 • Edukacja dla ekonomii społecznej
 • Ekonomia społeczna a ubóstwo i wykluczenie społeczne
 • Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście ekonomii społecznej
 • Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej

 

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 31 marca 2017 r. na adres e-mail: espoleczna@up.krakow.pl


 • Zaproszenie - 
 • Invitation -
 • Karta Zgłoszeniowa -
 • Enrolment sheet -

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE „MEDITERRANEUM”

PRZY INSTYTUCIE POLITOLOGII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE

 

ZAPRASZA NA PREZENTACJĘ KSIĄŻKI

„GLI ATLETI DEL DUCE.

LA POLITICA SPORTIVA DEL FASCISMO 1919-1939”

I NA DEBATĘ  ZATYTUŁOWANĄ  „SPORT I FASZYZM”

Z UDZIAŁEM

AUTORA KSIĄŻKI – PROF. ENRICO LANDONIEGO

 (UNIWERSYTET eCAMPUS W MEDIOLANIE)

oraz

DR HAB. PROF. UP, STEFANA BIELAŃSKIEGO

 (INSTYTUT POLITOLOGII UP W KRAKOWIE)

 PREZENTACJA I DEBATA BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE

W DNIU 25 STYCZNIA 2017 OD GODZ. 18,30

 W AUDYTORIUM DANKA PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 2.

 WSTĘP WOLNY – ZAPEWNIONE TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE

 


Szanowni Państwo

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe realizowane w roku akademickim 2017/2018 w ramach Programu Erasmus+ dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego.

Rekrutacja dotyczy wyjazdów w pierwszym jak i w drugim semestrze.

Komplet dokumentów należy składać do dnia 15 lutego 2017 r.

Więcej informacji pod adresem:
http://www.bwm.up.krakow.pl/erasmus-studia/rekrutacja-2017-2018/

 Program Mobilności Studentów i Doktorantów


UWAGA

Podział na grupy na kursie faultatywnym:

dr Bogusław Ulijasz - Prawo Sportowe


-
-
UWAGA

Ze względu na niewypełnienie mini
malnych limitów miejsc
niektóre kursy ogólnouczelniane nie zostaną uruchomione.
Studenci, którzy deklarowali uczestnictwo w tych kursach
muszą zalogować się do WU i sprawdzić czy ich kursów to
dotyczy oraz w razie konieczności ponownie wybrać.

Wykaz kursów na które można dokonać ponowengo wyboru

-
-

Nieprzekraczalny termin wyboru to 30 października 2016r.

 Wyniki wyborów kursów fakultatywnych
na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym

-
-
Uwaga!
 Osoby, które zapisały się na kursy
nieuruchomione proszone są
o jak najszybsze dopisanie się do kursów z powyższej listy
lub skorzystanie z oferty kursów ogólnouczelnianych.


UWAGA

Studenci roczników studiów stacjonarnych
posiadający w planach studiów kursy fakultatywne
proszeni są o zapoznanie się z ofertą Uczelni i Instytutu
oraz o przesłanie
swoich wyborów do 17.10.2016r.

Wykaz kierunków oraz propozycje
przedmiotów w semestrze zimowym -Uwaga !

Instytut Politologi ogłasza Decyzje Rektora
Nr R/D.0201-18/2016 w sprawie:
studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w siedzibie
Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych,
Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach.Kursy ogólnouczelniane uruchomione w Instytucie Politologii
w sem. LETNIM w roku ak. 2015/2016
 • kursy w języku polskim:
 temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 Marynarka Wojenna jako
 instrument prowadzenia
 wojny

 Karta kursu 
dr Jarosław Jastrzębski 15 1 wtorki, s. 239
17.00 - 18.30
od 15 III
 Kompetencje społeczne
 kształtujące atrakcyjność
 interpersonalną

 Karta kurs
 
dr hab. Janusz Ropski, 
prof. UP
15 1
wtorki, s. 24
17.00 - 18.30
od 15 III
Jednocześnie informujemy, iż ogólnouczelniany kurs w języku angielskim
prof. dr hab. A. K. Piaseckiego "Regional and local administration in Europe"
 nie został uruchomiony.
Studenci studiów stacjonarnych

Wyniki wyborów kursów fakultatywnych w sem. LETNIM w roku ak. 2015/2016
Kursy URUCHOMIONE
 • kursy w języku polskim:
 temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 Systemy podatkowe na 
 przykładzie wybranych
 krajów Unii Europejskiej.

 Karta kursu 
prof. JUDr.
Vladimir Babčák
, CSc
30 4 czwartki, s. 448
17.00 - 18.30
od 25 II
 Obszary finansowania usług
 publicznych we 
 współczesnych państwach.

 Karta kurs
 
prof. JUDr.
Vladimir Babčák, CSc
30 4
piątki, s. 448
11.00 - 12.30
od 4 III
 Wszystkie sprawy organizacyjne związane z fakultetami prof. Vladimira Babčáka 
 należy uzgadniać z  dr. Łukaszem Kozerą (e-mail: lukaskozera@gmail.com)
 Niemieckie siły zbrojne w XX
 stuleciu.

 Karta kursu 

 dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP
15  1  czwartki, s. 239
18.30 - 20.00
od 25 II
 Zarządzanie agroturystyką i
 agrobiznesem.

 Karta kursu 
dr Krzysztof Sala
15
1
 czwartki, s. 239
8.00 - 9.30
od 25 II
 Zachowania konsumentów
 na rynku turystycznym i
 zarządzanie w hotelarstwie.

 Karta kursu 
 dr Krzysztof Sala
 15 1
piątki, s. 24
12.30 - 14.00
od 4 III
 Para-państwa na terenie
 byłego Związku
 Radzieckiego. Ich geneza,
 obecna sytuacja i prognozy
 na przyszłość.
 Karta kursu 
mgr Mateusz Kamionka
(doktorant)
15 1 środy, s. 237
17.00 - 18.30
od 24 II
 Zagrożenia w
 cyberprzestrzeni a
 bezpieczeństwo państwa
 polskiego.

 Karta kursu 
mgr Agnieszka Kura
(doktorantka)
  15 1 środy, s. 237
15.30 - 17.00
od 2 III
 Zachowania jednostek w
 sytuacjach zagrożeń.
 Karta kursu 
mgr Marceli Herman
(doktorant)
   15  1 poniedziałki, s. 448
17.00 - 18.30
od 29 II
 Wybory przez Internet -
 bliska czy odległa
 przyszłość?
 Karta kursu 
 mgr Paweł Jankowski
(doktorant)
15    1  wtorki, s. 448
15.30 - 17.00
od 8 III
 Kryzysy polityczne i
 gospodarcze na świecie -
 geneza, przebieg,
 następstwa.
 Karta kursu 
 mgr Kamil Stolarek
(doktorant)
15   1  wtorki, s. 237
18.30 - 20.00
od 1 III
 Współczesna Grecja -
 problemy ekonomiczne,
 polityczne i społeczno-
 kulturowe.
 Karta kursu 
 mgr Kamil Stolarek
(doktorant)
 15   1  wtorki, s. 445
17.00 - 18.30
od 1 III

 • kursy w języku angielskim:
temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 War at sea in XX century.
 Karta kursu 
dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP152czwartki, s. 239
17.00 - 18.30
od 25 II
 Economic transformation
 of Poland

 Karta kursu 
dr Renata Śliwa152środy, s. 265
17.00 - 18.30
od 16 III
 Non-governmental
 organizations and social
 movements in post-soviet
 countries.
 Karta kursu 
mgr Mateusz Kamionka
(doktorant)
15 2 czwartki, s. 237
17.00 - 18.30
od 3 III
 Political myths and conspiracy
 theories
.
 Karta kursu 
  mgr Bernard Szatkowski
(doktorant)
15 2  wtorki, s. 448
17.00 - 18.30
od 1 III

Uwaga!: osoby, które zapisały się na kursy nieuruchomione proszone są o jak najszybsze dopisanie się do kursów z powyższej listy lub skorzystanie z oferty kursów ogólnouczelnianych.

Ponadto studenci dokonali wyboru kursów realizowanych dla innych kierunków bądź specjalności prowadzonych w ramach Isntytutu Politologii, a także kursów z oferty ogólnouczelnianej.Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nowe spoty promocyjne Instytutu Politologii
zostały zamieszczone na uczelnianym kanale YouTube:


Przejdź do starszych aktualności -> 

 


Ministerstwo Gospodarki i Komisja Europejska zapraszają na

 

 

Krajowe Forum

Jednolitego Rynku

Single Market Forum 2013

(SIMFO 2013)


18 października 2013 r.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"

ul. M. Konopnickiej 26 w Krakowie

 

 

Doświadczenia i wyzwania w handlu elektronicznym oraz kreatywność przedsiębiorczych kobiet w świecie cyfrowym to główne tematy 3-ciej edycji Krajowego Forum Jednolitego Rynku.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wchodzisz na rynek pracy w UE albo jesteś zainteresowany problematyką jednolitego rynku UE, zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

 

Udział w SIMFO jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronie internetowej www.mg.gov.pl/simfo2013

Rejestracja od 18 września! Liczba miejsc ograniczona.

          Partnerzy:    

 Polski (Polish - Polski)  Angielski (English - English)